Vrijblijvend advies bij u thuis 

Leveren en inbouwen door vakmensen

Ruim 50 jaar ervaring 

Geen producten in de winkelwagen.

Disclaimer

Disclaimer

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door Vink Witgoed worden gewijzigd.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Vink Witgoed of haar licentiegevers. Het is bezoeker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vink Witgoed, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt tevens onder meer in dat het de bezoeker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vink Witgoed, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op de website op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Deze website richt zich uitsluitend op Nederland en de Nederlandse markt(en) tenzij anders is vermeld. Op het bepaalde in deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.