Vrijblijvend advies bij u thuis 

Leveren en inbouwen door vakmensen

Ruim 50 jaar ervaring 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden worden Vink Witgoed BV gevestigd te Westbroek en Vink Witgoed VOF gevestigd te Ouderkerk a/d IJssel, aangeduid als Vink Witgoed.
 2. Consumenten, bedrijven, instellingen of organisaties die overeenkomsten aan gaan met Vink Witgoed worden in deze algemene voorwaarden aangeduid als afnemers.
 3. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes van en overeenkomsten met Vink Witgoed.
 4. Naast deze algemene voorwaarden kan Vink Witgoed  aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden zijn onderdeel van deze algemene  voorwaarden.
 5. Een afnemer, die eenmaal  zaken heeft gedaan  met Vink Witgoed onder condities van deze algemene voorwaarden, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of per mail op te geven orders of te sluiten overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

ARTIKEL 2: Offertes

 1. Offertes zijn voor zowel Vink Witgoed als voor de afnemer vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
 2. De prijsvermeldingen van Vink Witgoed op websites, in advertenties of op andere manieren geuit, zijn geen offerte. Als vermelde prijzen duidelijk afwijken van gangbare prijzen en duidelijk is dat het type of drukfout is dan is Vink Witgoed niet gehouden aan deze prijzen.

ARTIKEL 3: Afbeeldingen

Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, geluid, afmetingen, kleuren, op de website, in advertenties en in andere uitingen van Vink Witgoed gelden slechts bij benadering en geven geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Vink Witgoed stelt alles in het werk om de gegevens zo juist mogelijk weer te geven maar is in deze afhankelijk van leveranciers.

ARTIKEL 4: Prijzen

 1. De producten die door Vink Witgoed worden geleverd worden geleverd tegen de prijzen die bij de koopovereenkomst zijn afgesproken. De diensten worden door Vink Witgoed uitgevoerd tegen de uur prijs die is afgesproken bij het aan gaan van de overeenkomst. Als geen vaste tijd is vastgelegd voor de te leveren dienst wordt bij het bepalen van de te betalen prijs het uurtarief vermenigvuldigd met de werkelijk gewerkte tijd.
 2. Voor orders beneden een nettowaarde van € 100,= kan Vink Witgoed een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening brengen. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om zo’ n wijze van verzending heeft gevraagd.

ARTIKEL 5: Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten komen tot stand als Vink Witgoed een order mondeling of schriftelijk heeft geaccepteerd. Vink Witgoed  heeft het recht  om zonder opgave van redenen orders of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de levering uitgevoerd wordt onder rembours of na vooruitbetaling. Hiervan wordt  de afnemer tijdig en duidelijk op de hoogte gebracht.

ARTIKEL 6: Leveringstermijnen en leveringen

 1. De levertermijn wordt in onderling overleg vastgesteld. Vink Witgoed is vrij om deze levertermijn te wijzigen als daar dringende redenen voor zijn.
 2. De opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en worden definitief als hierover contact geweest is tussen Vink Witgoed en afnemer.
 3. Als Vink Witgoed de overeengekomen leveringstermijnen  overschrijdt dan moet de afnemer een schriftelijke ingebrekestelling te overhandigen, waarbij Vink Witgoed een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nooit het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegenover Vink Witgoed. Dit is anders als er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld van Vink Witgoed of haar personeel of als de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Op dat moment heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. Hij kan echter geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.
 5. Bij levering van apparatuur gelden de volgende voorwaarden:
  1. Bij levering van een apparaat moet de consument er voor zorgen dat de persoon die bezorgt de plaats waar het apparaat moet staan goed kan bereiken.
  2. Bij levering van inbouwapparatuur zorgt de consument er voor dat de monteur werkruimte heeft om het apparaat te kunnen leveren en inbouwen en dat de ruimte waar gewerkt wordt schoon is. Schade die ontstaat tijdens inbouwen van apparatuur, door o.a. een slechte staat van de keuken of vloerbedekking vallen niet onder de aansprakelijkheid van Vink Witgoed.
  3. Vloeren die kunnen beschadigen moeten door de afnemer worden afgedekt.

ARTIKEL 7: Betaling

 1. De afnemer betaalt bij aflevering van de goederen of diensten contant of per pin.  In overeenstemming kan afnemer Vink Witgoed, per factuur betalen waarbij een betaaltermijn van maximaal 14 dagen geldt.
 2. Als de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Vink Witgoed verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een maand die begonnen is voor een hele wordt gerekend.
 3. De afnemer  die het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Vink Witgoed de vordering tot incasso langs gerechtelijke of andere weg heeft aangeboden, moet de afnemer aan Vink Witgoed een vergoeding betalen wegens de daaraan verbonden kosten volgens het wettelijke incassotarief met een minimum van €  350,- per factuur.
 4. Als de afnemer niet tijdig betaalt heeft Vink Witgoed het recht de levering van de goederen of het uitvoeren van de dienst volgens overeenkomst uit te stellen of te ontbinden zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Ook heeft Vink Witgoed in zo’n situatie onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere  gevolgschade.
 5. Vink Witgoed heeft altijd het recht om te eisen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van  de door Vink Witgoed te verrichten prestaties, zoals dit door Vink Witgoed wordt aangegeven.
 6. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen
 7. Als er door afnemer reclames en/of  garantieaanspraken  worden ingesteld geeft dit geen recht op betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 8. Vink Witgoed heeft in relatie tot geen enkele afnemer een rekening-courant verhouding.

ARTIKEL 8: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 1. De geleverde zaken worden slechts eigendom van de afnemer als aan Vink Witgoed volledige betaling, inclusief de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten en schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
 2. De afnemer  mag niet zonder schriftelijke toestemming van Vink Witgoed de zaken die niet betaald zijn vervreemden, verhuren, in gebruik af staan of buiten zijn bedrijf verplaatsen, verpanden dan wel op een andere wijze bezwaren.
 3. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Vink Witgoed de zaken aan Vink Witgoed ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Vink Witgoed of aan de door Vink Witgoed aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden met als doel om de zaken mee te nemen
 4. Vink Witgoed geeft volgens het gestelde onder 1 aan de afnemer de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Vink Witgoed ten behoeve van andere aanspraken die Vink Witgoed op de afnemer heeft. De afnemer zal op eerste verzoek van Vink Witgoed zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 1000,- voor iedere dag dat de afnemer hiermee nalatig blijft.
 5. Zaken of onderdelen daarvan, die ten gevolge van een reparatie-opdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Vink Witgoed tot de afnemer alles heeft voldaan wat hij aan Vink Witgoed schuldig is.

ARTIKEL 9: Reclames

 1. Reclames in het algemeen en klachten over facturen moeten binnen een termijn van acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is schriftelijk en met een heldere omschrijving van de klacht aan Vink Witgoed kenbaar gemaakt worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt geacht dat Vink Witgoed haar verplichtingen correct heeft nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken c.q. facturen als juist erkent.
 2. Reclames geven aan de afnemer nooit het recht zijn betalingen op te schorten.
 3. Indien een reclame door Vink Witgoed als juist wordt erkend dan heeft Vink Witgoed de mogelijkheid om de volgende keuzes te maken. Bij voorkeur wordt deze in goed overleg met afnemer genomen, als dit niet mogelijk is bepaald Vink Witgoed de definitieve keuze.
  1. Vink Witgoed kan de factuur herzien en het factuurbedrag wijzigen.
  2. Vink Witgoed kan het geleverde vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of repareren waarbij de vervangen zaken of  onderdelen eigendom van Vink Witgoed worden.
  3. Het geleverde terug nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder de afnemer enige vorm van schadevergoeding te hoeven betalen.
 4. De afnemer dient in een voorkomend geval Vink Witgoed zonder belemmering gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
 5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer is voor rekening en risico van de afnemer. Vink Witgoed aanvaardt teruggezonden zaken alleen als hij met deze terugzending van te voren schriftelijk instemt en alleen wanneer deze zaken aan het door Vink Witgoed op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Vink Witgoed deze zaken aan de afnemer heeft afgeleverd.
 6. Onderdelen worden alleen retour genomen in originele ongeopende verpakking, mits het onderdeel niet gebruikt is.
 7. Speciaal bestelde goederen kunnen  door Vink Witgoed niet retour genomen worden

ARTIKEL 10: Handelsmerk

De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die door de fabrikant op het product zijn aangebracht mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.

ARTIKEL 11: Garantie

 1. De producten die door Vink Witgoed geleverd worden voldoen aan een goede kwaliteit. De verleende diensten worden naar beste kunnen uitgevoerd door vakbekwame mensen.
 2. Op geleverde producten wordt de garantie verleend zoals deze door de fabrikant wordt omschreven en bepaald. Als de fabrikant bij de uitoefening van de garantie constateert dat door Vink Witgoed fouten zijn gemaakt bij de installatie dan komen de kosten hiervoor ten laste van Vink Witgoed.
 3. Vink Witgoed besteedt de reparaties buiten de garantie uit aan een service bedrijf en conformeert zich aan zijn leveringsvoorwaarden. Ook de afnemer is gehouden aan de leveringsvoorwaarden van deze service partner. De service partner repareert in principe aan huis. De afnemer kan er ook voor kiezen om de reparatie uit te laten voeren door de importeur van het betreffende product, ook tegen de leveringsvoorwaarden van dat bedrijf.
 4. Vink Witgoed geeft geen garantie op  (zelf gemonteerde) onderdelen en verbruiksgoederen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een garantie is toegezegd.
 5. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen
  1. indien de afnemer het product niet volgens de geldende gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
  2. als de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen inclusief  reparaties die niet door of namens Vink Witgoed zijn uitgevoerd.
  3. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of gebeurtenissen;
  4. indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires;
  5. indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

ARTIKEL 12 Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Vink Witgoed  of derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
 2. Naast het genoemde in artikel 13 lid 1 is Vink Witgoed in ieder geval nooit aansprakelijk:
  1. wegens niet, of niet tijdige levering.
  2. voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, website, offertes e.d.;
  3. in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 14.
  4. indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt.
  5. voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
  6. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. Als Vink Witgoed in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Vink Witgoed slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Vink witgoed nooit aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
 5. De afnemer vrijwaart Vink Witgoed voor alle aanspraken van derden.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de  schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Vink Witgoed of haar medewerkers.

ARTIKEL 13: Niet-toerekenbare tekortkomingen

 1. Als de overeenkomst die is ontstaan niet door Vink Witgoed kan worden nagekomen als gevolg van omstandigheden die tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Vink Witgoed niet bekend konden zijn,  dan geldt dat ten aanzien van de afnemer voor Vink Witgoed als een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht).
 2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Vink Witgoed alsmede van samenwerkingspartners, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Vink Witgoed redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
 3. Vink Witgoed heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en heeft ook het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.  Vink Witgoed is nimmer gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Vink Witgoed behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
 4. Vink Witgoed heeft geen bevoegdheid tot opschorten als nakoming definitief onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door iedere partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

ARTIKEL 14 Ontbinding

 1. Als de afnemer zijn verplichtingen ten aanzien van Vink Witgoed niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of als zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt,  dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede het geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken, huishoudelijk beheer of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Vink Witgoed te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist
 2. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Vink Witgoed het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Vink Witgoed is altijd bevoegd om in die situatie schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
 4. Als  de afnemer de overeenkomst wil ontbinden, zal hij altijd eerst Vink Witgoed schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk moet omschrijven.
 5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer van Vink Witgoed niet eisen dat verrichte prestaties worden teruggedraaid en heeft Vink Witgoed onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarin Vink Witgoed gevestigd is neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Vink Witgoed en de afnemer, tenzij Vink Witgoed er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde
  rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Bij een consumentenkoop heeft de afnemer het recht om binnen een maand nadat Vink Witgoed zich schriftelijk op het bepaalde in lid 2 heeft beroepen te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.